Wednesday, 16/06/2021 - 04:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

BDTX

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO GIA LAI

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Số: …/KH-THPTLQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chư Prông, ngày 14  tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018

 
 

 

- Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT, ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT, ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT, ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX cán bộ quản lý trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Căn cứ Công văn số 1323/SGDĐT-GDTX&GDCN, ngày 18/7/2017 của Sở GD- ĐT Gia Lai Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 – 2018;

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 – 2018 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, CBQLGD trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

2. Nâng cao năng lực thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 – 2018 cho giáo viên và cán bộ quản lý;

3. Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.  

4. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.

II. Đối tượng và hình thức bồi dưỡng

Cán bộ quản lý, giáo viên .

III. Nội dung, thời lượng BDTX

1. Nội dung 1: 30 tiết/năm học/ giáo viên,CBQLGD.

- Bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch của Sở GDĐT: Gồm các vấn đề về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học, các nội dung về đường lối, chính sách phát triển GD&ĐT, do Bộ GDĐT quy định trong năm học 2017 – 2018.

- Thời gian:  

+ Giáo viên cốt cán: Từ ngày 24 – 29/7/2017, tại Trung tâm GDTX Tỉnh. Do Trường Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh phụ trách.

+ CBQLGD: 03 ngày (từ ngày 03 – 05/8/2017), tại Trung tâm GDTX Tỉnh. Do Trường CBQLGD TP. Hồ Chí Minh phụ trách.

+ Những giáo viên khác nộp bài thu hoạch cho tổ chuyên môn nhà trường thành lập Hội đồng nhận xét, đánh giá kết quả.

2. Nội dung 2: 30 tiết/năm học/ giáo viên,CBQLGD.

- Bồi dưỡng chính trị, tư tưởng nhận thức và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

- Thời gian:  

+ CBQLGD, Chủ tịch Công đoàn, giáo viên GDCD: 03 ngày (từ ngày 07 – 09/8/2017), tại Trường CĐSP Gia Lai, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách.

+ Giáo viên : 03  ngày (từ ngày 10 – 11/8/2017), tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chư Prông do Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức.

3. Nội dung 3: 60 tiết/năm học/ giáo viên,CBQLGD.

Là nội dung tự bồi dưỡng để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp, năng lực giảng dạy, quản lý của mỗi cá nhân. CBQLGD và GV căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình, tập trung vào các module sau:

3.1. Đối với giáo viên: Các tổ chuyên môn thống nhất  Modun chưa bồi dưỡng trong các năm học trước để tự bồi dưỡng ( Đảm bảo 60 tiết/ năm ), nội dung này được thể hiện trong kế hoạch BDTX của tổ/ nhóm chuyên môn.

3.2. Đối với CBQL:

Bồi dưỡng 04 mã Module sau:

- QLTrH 5: Xây dựng tchức biết học hỏi ở trường trung học.

- QLTrH 6: Quản lý dạy và học tích cực trong trường trung học.

- QLTrH 7: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- QLTrH 8: Quản lý dạy học theo xu hướng hợp đồng công việc ở trường trung học.

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã Module

Tên nội dung Module

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian học tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

II. Năng lực lập kế hoạch và tổ chức bộ máy nhà trường trung học.

QLTrH 5

Xây dựng tchức biết học hỏi ở trường trung học

1. Khái quát chung về tổ chức biết học hỏi.

2. Phương pháp xây dựng tổ chức biết học hỏi ở trường trung học.

- Hiểu được vai trò quan trọng của việc xây dựng trường học thành tổ chức biết học hỏi nhằm cải tiến nhà trường và phát huy năng lực của CBQL, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

- Xây dựng được tổ chức biết học hỏi nhằm cải tiến nhà trường tiến tới đạt được mục tiêu đề ra.

7

8

III. Năng lực quản lý hoạt động dạy học và giáo dục.

QLTrH 6

Quản lý dạy và học tích cực trong trường trung học

1. Một số vấn đề cơ bản về dạy và học tích cực.

2. Triển khai dạy và học tích cực trong nhà trường.

- Hiểu được tầm quan trọng của dạy và học tích cực ở trường trung học;

- Hiểu được nội dung cơ bản của một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực phát huy năng lực của học sinh;

- Triển khai được dạy học tích cực phù hợp với đặc trưng của môn học.

7

8

QLTrH 7

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

1. Những vấn đề chung về hoạt động nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong nhà trường.

2. Cách tiếp cận công tác nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong trường trung học.

3. Tổ chức, triển khai công tác nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong trường trung học.

- Xác định được phương hướng thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học - kỹ thuật của học sinh trung học trong giai đoạn đổi mới giáo dục;

- Tổ chức được các hoạt động nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong trường trung học, đảm bảo phát huy được năng lực sáng tạo của giáo viên và học sinh.

7

8

QLTrH 8

Quản lý dạy học theo xu hướng hợp đồng công việc ở trường trung học

1. Quan niệm vhợp đồng công việc trong quản lý dạy học ở trường trung học.

2. Biện pháp quản lý dạy học theo xu hướng hợp đồng công việc.

- Hiu được những vn đề cơ bản theo xu hướng về hợp đồng công việc trong quản lý dạy học ở trường trung học;

- Hình thành kĩ năng đánh giá thông qua hợp đồng công việc trong quản lý dạy học ở trường trung hc.

7

8

 

IV. Hình thức, thời gian BDTX:

1. Hình thức

1.1. Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của mỗi một cán bộ, giáo viên (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường.

1.2. Tham gia các lớp BDTX tập trung do Sở tổ chức.

1.3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia học tập chính trị đầu năm học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức.

1.4. Tham gia dự giờ đồng nghiệp trong tổ, nhóm chuyên môn, chỉ tiêu tối thiểu 18 tiết/ năm học.

1.5. Thực hiện thao giảng chuyên môn với chỉ tiêu 4 tiết/ năm học/ giáo viên.

1.6. Các tổ chuyên môn tổ chức các hội thảo chuyên đề liên quan đến kiểm tra, đánh giá hết quả học tập của học sinh, cũng như kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

2. Thời gian thực hiện

Nội dung công việc

 

 

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

 

1. Xây dựng kế hoạch: Trường, Tổ CM,  giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bồi dưỡng tập trung

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bồi dưỡng tự chọn

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

4. Kiểm tra, đánh giá

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

 

5. Nghiệm thu, đánh giá kết quả, cấp chứng nhận

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

6. Tổng hợp kết quả, báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

V. Tài liệu bồi dưỡng

- Tài liệu tại địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn.

- Cán bộ, giáo viên tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet…

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường THPT Lê Quý Đôn  năm học 2017 – 2018. Dựa vào kế hoạch chung,  tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc thù bộ môn. Cán bộ, giáo viên căn cứ vào kế hoạch  của tổ để xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân năm học 2017 - 2018, thông qua tổ trưởng trình Ban Giám hiệu phê duyệt và nghiêm túc thực hiện kế kế hoạch đề ra.

 

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các tổ trưởng, giáo viên (thực hiện);

- Website của trường;                                                                               

- Lưu: CM, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 75
Tháng 06 : 326
Năm 2021 : 4.767